آرشیدای دزفولی خورشید خراسانی

ارشیدا وتابستان 94

با سلام ارشیدا جون خوابه وبا سرعت  تمام دارم مینویسم تا بیدارنشده بتونم وبلا گش رو بالاخره بروز کنم : 1-دختر مامان تقریبا حرف زدنش داره کامل میشه وهمه کلمات رو دست وپا شکسته میگه وکاملا متوجه منظورش میشی مثل امروز که از اداره اومدم شونه اش رو نشون داد وگفت مامان دادا گاز  یعنی  داداشی اینجا رو گاز گرفته 2- از شیرین کاریهاش یکی اینکه ادای زنبور رو در میاره وکله اش رو تکون میده میده ومیگه بدو بدو ویز ویز 3.عاشق رقص با انواع آهنگه 4- یکی از کارهایی که جدید یاذ گرفته نازکردن ودعواکردن .یه ناز کردن دخترانه نمایشی کاملا حرفه ایی. دهنش رو جمع میکنه صورتش رو تاب میده و... واما دعواکردنش مال چند ...
2 تير 1394
1