آرشیدای دزفولی خورشید خراسانی

خاطرات قشنگ کودکی آرشیداجون

دندون درآوردن دخترم

چندروز بعد از اینکه  مسافرت برگشتیم اولین دندون دخترم نمایان شد تقریبا 16 یا 17 فروردین ومامان اولین کسی بود که با خوشحالی تمام اولین مروارید روتوی دهن گل دختر کشف کرد ویک ماه بعد  دندون دوم دخترم نمایان شد ...
9 ارديبهشت 1393
1