آرشیدای دزفولی خورشید خراسانی

محرم ۹۶

آرشیدای عزیز در محرم ۹۶ که روز عاشورا نهم مهر مصادف بود با تولد چهار سالگی آرشیدا وبه احترام آقا امام حسین جشن تولدش به آذرماه موکول شد . شیروان محرم ۹۶...
10 مهر 1396

بدون عنوان

با سلام من وآرشیدا وآرشا سه نفری زل زل زدیم به لپ تاب تا من بتونم چیزی بنویسم اما مگه این وروجک های شیطون میذارن که تمرکز داشته باشم وای     ...فریاد وفریاد از دت شیطنت شما کک اما گارهای جدید ارشیدا خانم . 1- آرشیداجون صحبت کردنش کامل شده  وجملات رو کامل میگه  از جمله های با مزه اش : آرشا جون میله کیلاس (ارشا جون میره کلاس )، مهدکودک  ارشا جون ،یک مداد ودفتر برمیداره ومیگه تنبشته مامان جون نمازی و.... 2- هرجامیره کیفش رو باید حتما حتما با خودش برداره ومل خانمها روی دستش  میگره 3- ارشا میگه بنویس عمدا آب رو چپه میکنه واما چند روزی است ارشیدا رو از شیر گرفتیم دقیقا از روز یک شنبه م...
26 شهريور 1394